[ MENU DODATKOWE ]


Zielarstwo i terapie roślinne

« wstecz

 

 

   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


  

 

Zielarstwo jest działem wiedzy zajmującym się zagadnieniami uprawy roślin zielarskich, zbioru, suszenia i przechowywania surowców zielarskich oraz hodowli odmian użytkowych. Uprawa roślin zielarskich jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej, ale ich użytkowanie sięga najdawniejszych czasów. Zielarstwo dostarcza roślinnych surowców dla ziołolecznictwa. W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zainteresowanie roślinami leczniczymi i jadalnymi oraz ich szerokie wykorzystywanie w lecznictwie, dietetyce i kosmetyce. W każdym z tych przypadków, niezwykle ważne jest poznanie biologii, biochemii oraz aktywności biologicznej roślin i surowców roślinnych. Mocna podbudowa naukowa stwarza możliwość pełnego wykorzystania ziół i innych produktów roślinnych w diecie i terapiach naturalnych.
                             


Fitoterapia wykorzystuje przebadane naukowo produkty pochodzenia naturalnego do celów leczniczych. Przedmiotem fitoterapii jest również poszukiwanie nowych leków roślinnych oraz odkrywanie nowych zastosowań fitoterapeutycznych znanych już roślin leczniczych. Ziołolecznictwo jest głównym komponentem wszystkich tradycyjnych systemów medycznych, przede wszystkim ze względu na niski koszt pozyskania surowców leczniczych oraz ich naturalne występowanie. Terapie roślinne znajdują dzisiaj zastosowanie w leczeniu wielu przewlekłych schorzeń, działaniach profilaktycznych i kosmetycznych.
                

Uprawa roślin leczniczych może być prowadzona na plantacji, w ogrodzie przydomowym, a także w szklarni, tunelu czy innych pomieszczeniach. Zasoby naturalne wielu cennych gatunków roślin leczniczych w Polsce są na tyle duże, że umożliwiają ich zbiór ze stanowisk naturalnych. Warunkiem prawidłowej eksploatacji tych cennych stanowisk roślinnych jest znajomość morfologii i biologii roślin zielarskich oraz podstawowych zasad ich zbioru i użytkowania.
          Studia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, a także dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim (produkcyjnym i terapeutycznym). Absolwenci kierunku zielarstwo i terapie roślinne uzyskują odpowiednie kwalifikacje i mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, jak również wykonywać szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji, kontroli jakości, przetwórstwa, doradztwa, popularyzacji, nauczania, pracy badawczej w dziedzinie zielarstwa.

         
                               
Kompleksowe i  staranne wykształcenie przyrodnicze absolwentów tego kierunku studiów ułatwi im w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych, nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Realizowany program studiów zawiera elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.                              

                 

 


 

Kierunek prowadzi:

 

 

 

 

« wstecz


KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 [ galeria zdjęć - Zielarstwo i terapie roślinne ]

 

[ film promocyjny - Zielarstwo i terapie roślinne ]

 

 • Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obejmują 7 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne jest przyporządkowany i mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Realizowany program studiów zawiera również elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych.
 
 • Pierwszy poziom kształcenia odnosi się do podstaw z zakresu chemii i biochemii, botaniki farmaceutycznej i fizjologii roślin, genetyki, hodowli i biotechnologii roślin, ekologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i mikrobiologii. Ukierunkowany jest na wiedzę analityczną, technologiczną i techniczną a także praktyczną z zakresu produkcji i identyfikacji surowców zielarskich, uprawy roli oraz żywienia roślin przyprawowych i leczniczych, organizacji produkcji i obrotu produktami zielarskimi, jak również zastosowania tych surowców w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce i dietetyce. Efekty kształcenia uwzględniają podstawową wiedzę z wybranych treści ekonomicznych, humanistycznych i społecznych a także ochrony własności intelektualnej, BHP i ergonomii. Ponadto obejmują podstawową wiedzę z technik informatycznych i umiejętności jej zastosowania a także absolwent legitymuje się znajomością języka obcego na poziomie B2.
 
 •  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne o profilu ogólno akademickim jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych inżyniera poprzez opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, dotyczącej procesów fizjologicznych, biochemicznych zachodzących w roślinach zielarskich, a mających znaczenie w stosowanych technologiach uprawy pozwalających kształtować wysoką jakość i efekty szeroko pojętej produkcji zielarskiej. Usytuowanie kierunku zielarstwo i terapie roślinne w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych sprawia, że absolwent – inżynier legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu szeroko pojętego zielarstwa.
 
 •  Absolwent dysponuje wiedzą podstawową dotyczącą pojęć i terminologii przyrodniczej, znajomości metod rachunku i analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania, a przede wszystkim dysponuje wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej. Absolwent posiada wiedzę do samodzielnego prowadzenia produkcji zielarskiej oraz obrotu produktami zielarskimi (leczniczymi, przyprawowymi, kosmetycznymi, spożywczymi), podejmowania pracy w firmach zajmujących się skupem, przetwórstwem i przechowalnictwem ziół, doradztwem w produkcji zielarskiej. Posiada umiejętności identyfikacji i klasyfikacji surowców zielarskich, analizuje procesy biologiczne zachodzące w roślinach i surowcach zielarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmian ilościowych i jakościowych substancji biologicznie aktywnych, interpretuje zjawiska i czynniki mające wpływ na produkcję zielarską i jej jakość, zdrowie człowieka, stan środowiska przyrodniczego i jego zasoby. Potrafi korzystać z opracowań i zaleceń ochrony i nawożenia roślin, posiada wiedzę i ma podstawy z zakresu marketingu i rynku ogrodniczego. Jest otwarty na doskonalenie wiedzy i kreatywny w działalności upowszechnieniowej. Jest także przygotowany do pracy w administracji, usługach i handlu w sektorze rolniczym. Absolwent pierwszego stopnia kierunku zielarstwo i terapie roślinne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne oraz kierunkach pokrewnych.
 
 • Kandydatem do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne może być absolwent szkoły średniej ogólnokształcącej profilu ogólnego, biologicznego, matematyczno-fizycznego oraz techników ogrodniczych i rolniczych w których podstawą nauczania były takie przedmioty jak: biologia, chemia, geografia i matematyka.
 
 • Praktyki programowe na kierunku zielarstwo i terapie roślinne w wymiarze nie mniejszym niż 8 tygodni mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu oraz nauczenie ich aktywności na rynku pracy. Studenci studiów pierwszego stopnia odbywają praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach zielarskich. Organizacją tych praktyk oraz nadzorem nad ich realizacją zajmują się pracownicy Zakładu Szkolenia Praktycznego oraz prodziekani. Wskaźniki charakteryzujące program studiów na kierunkuzielarstwo i terapie roślinne:
 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE:  W programie nauczania zamieszczono najważniejsze przedmioty z dziedziny zielarstwa i ziołolecznictwa, uwzględniając aktualne trendy i osiągnięcia naukowe w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są z użyciem specjalistycznej aparatury do laboratoryjnej oceny jakości surowców i preparatów roślinnych. Absolwent posiada wiedzę o roślinach zielarskich /botanika farmaceutyczna/ oraz ich podstawowych funkcjach życiowych (fitochemia, biochemia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla). Zna wymagania środowiskowe oraz zasady agrotechniki, zbioru i przerobu ziół. Ma wiedzę z zakresu: analityki laboratoryjnej, standardyzacji i oceny jakości surowców roślinnych, obrotu oraz sprzedaży ziół i preparatów ziołowych, a także wykorzystania wymienionych produktów w terapiach roślinnych.
 • PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW: 
 • historia zielarstwa i leku roślinnego, rośliny
 • przyprawowe, rośliny lecznicze, fitoterapia,
 • wartości dietetyczne i prozdrowotne roślin,
 • grzyby jadalne i lecznicze
  
 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!
  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa i krajowa
  • wsparcie Biura Karier Studenckich
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo
  • specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich
  • kołach naukowych i organizacjach studenckich
    

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 106 ECTS.

  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku zielarstwo i terapie roślinnewynosi 39 ECTS.

  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe wynosi 106 ECTS

 

 


 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanyna kierunkach pokrewnych.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera. 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
ul.. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 65 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl