[ MENU DODATKOWE ]


Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

« wstecz

studia stacjonarne II stopnia

 

Kompetencje akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 


Ulotka  PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

« wstecz

KSZTAŁCIMY ZGODNIE Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY!

Zapewnienia jakości i bezpieczeństwa surowców roślinnych ma obecnie podstawowe znacznie z punktu widzenia wymagań prawnych, konsumentów i innych uczestników rynku. Wdrożenie systemów jakości w grupach producenckich, gospodarstwach i firmach z otoczenia agrobiznesu warunkuje zbyt produktów na rynku krajowym, unijnym i światowym. Na rynku pracy nie ma absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji podstawowej. 

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Genetyczne doskonalenie roślin, Projakościowa uprawa roli i roślin, Chemizacja a jakość płodów ogrodniczych, Biologiczne zanieczyszczenia surowców roślinnych, Prawo żywnościowe, Prawo gospodarcze, Normalizacja i certyfikacja, Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością, Audyty systemu zarządzania jakością, Ocena jakości surowców roślinnych, Towaroznawstwo produktów roślinnych, Systemy jakości w produkcji podstawowej, Ekologiczna produkcja owoców i warzyw, Statystyczne sterowanie procesem, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie ryzykiem, Badania marketingowe, Integrowana ochrona roślin, GMO a bezpieczeństwo żywności.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako specjalista ds. jakości - certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania Jakością i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo warzywnego, grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w firmach certyfikacyjnych,  w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzenia jakością. 


 

 

Asystent Systemu Zarządzania Jakością 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!
  • zajęcia terenowe i praktyczne w planie studiów
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki ponadprogramowe,
  • staże i praktyki zagraniczne
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystent Systemu Zarządzania Jakością wydanego przez PCBC S.A.
  • uczestnictwo w wymianie międzynarodowej i krajowej
  • wsparcie Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami 
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich kołach naukowych, w tym w Międzywydziałowym Kole Naukowym Zarządzania Jakością

 

 

 
REKRUTACJA
 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, zielarstwo i terapie roślinne lub pokrewnego pod warunkiem posiadania dyplomu inżyniera i zgodności realizowanych treści programowych.

 
ROZWÓJ I DOSKONALENIE

 

Studenci mogą poszerzać wiedzę oraz doskonalić swoje kompetencje i umiejętności z zarządzania jakością w Międzywydziałowym Kole Naukowym Zarządzania Jakością, które działa przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa. Członkowie Koła biorą udział m.in. w wyjazdach terenowych do firm posiadających wdrożone systemy jakości, warsztatach rozwijających umiejętności miękkie, szkoleniach oraz konferencjach Studenckich Kół Naukowych Zarządzania Jakością.