[ MENU DODATKOWE ]


Towaroznawstwo

« wstecz


 

studia stacjonarne i niestacjonarne

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Kierunek z przyszłością!

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

 

Są to studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie niestacjonanre magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

 

 


Specjalności:  

 

 • Zarządzanie Jakością Towarów Konsumpcyjnych
 • Obrót Towarowy i Obsługa Celna

 

oraz na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Logistyka i i marketing produktów

   

 

Studia na kierunku Towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Studia te kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę jako towaroznawcy, menedżerowie jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych, w urzędach celnych i jednostkach kontroli. Są przygotowani do prac związanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości.

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Studia na kierunku towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego,  w tym obsługi celnej.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

 

towaroznawstwo ogólne, makroekonomia, mikroekonomia, europejska integracja gospodarcza, technologie pozyskiwania surowców

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent może podejmować pracę jako towaroznawca, menedżer jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych, w urzędach celnych i a także w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów,  ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Jest przygotowany do prac związanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości. Posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz  krajowa
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem  słownictwa   specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których  można rozwijać swoje zainteresowania

  

 

 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

Wydział Agrobioinżynierii: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46,

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl