[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

02.01.2017

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

OGŁASZA

PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni  92,55 m² usytuowanego  w przyziemiu  budynku Ośrodka Sportu  Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie przy ul. Głębokiej  31.  Przedmiotowy lokal jest niewyodrębniony i jest częścią składową  nieruchomości gruntowej zabudowanej objętej księgą wieczystą  KW LU1I/00199786/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

 

Proponowana minimalna wysokość miesięcznego  czynszu  netto ogółem wynosi zł. 2300,00 (słownie netto  złotych dwa tysiące trzysta 00/100) . W czynszu uwzględniono opłaty za media  oraz podatek od nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium  w wysokości zł.500,00 (słownie złotych pięćset 00/100).

 

Z uwagi na położenie lokalu w kompleksie  Ośrodka Sportowego Uczelni, Uniwersytet zastrzega , że uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty, które w wynajmowanym lokalu będą prowadziły  działalność skierowaną na rozwój kultury fizycznej  i sportu wśród młodzieży akademickiej  środowiska lubelskiego. 

 

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353. Termin wpłaty wadium upływa przeddzień upływu terminu składania ofert. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć tytuł wpłaty. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta wygrała przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazany  przez nich rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia lub unieważnienia przetargu. Treść i warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu” ogłoszonym  na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres: www.up.lublin.pl. W szczególności  oferta powinna zawierać szczegółowe określenie rodzaju działalności  oferenta.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Kopertę z ofertą z  napisem  „ PZETARG” z podanym terminem przetargu oraz kopertą wewnętrzną podająca rodzaj przetargu, należy składać w sekretariacie Uczelni  pok. 261 I p. lub pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r.  do godz. 14:00. 

 

Część jawna przetargu  odbędzie się w dniu 24 stycznia 2016r.  o godzinie 10.00 , w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna I p.Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Uczelnia zawiadamia uczestników przetargu o jego wyniku lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Dokonanie wyboru oferenta stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

Zastrzeżenia:
  1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.
  2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.
  3. Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia , swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
  4. Informacji o przetargu oraz w sprawie  dokonanie oględzin lokalu można uzyskać w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr tel. (81) 445 60 60.

 

   REGULAMIN PRZETARGU PDF 
 
 
 


« wstecz