[ MENU DODATKOWE ]


Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

« wstecz

 

studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

 

 


   PDF    |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

[ Więcej informacji na stronie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ]
 

 

 

 

  

Ulotka do pobrania

 


 

Oferta programowa kierunku studiów
OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

  


 

Jest to unikatowy - jedyny w Polsce kierunek na rynku edukacyjnym. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. W obrocie roślinami i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.

 

Program studiów

 

Oferujemy ciekawy i profesionalny program studiów opracowany i realizowany przez doświadczoną kadrę naukową w salach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i aparaturę do badań naukowych.

 

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 

fitopatologia, entomologia, herbologia, diagnostyka patogenów i szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych i kwarantannowych, organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami, mykotoksyny i grzyby chorobotwórcze, procedury i praktyki w laboratoriach granicznych, doradztwo i organizacja ochrony roślin, biologiczna i integrowana ochrona roślin, praktikum z ochrony roślin, podstawy prawne z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej

 

 


Stawiamy na praktykę:

 

 • Zajęcia terenowe i praktyczne.
 • Praktyki obowiązkowe w placówkach krajowych i zagranicznych ( ośrodki terenowe  PIORiN, instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin,  wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa).
 • Programy mobilności studentów: MOSTAR, LLP-ERASMUS z możliwością wyjazdów do Włoch, Turcji, Grecji i innych krajów.
 • Wsparcie Biura Karier Studenckich

 

 

 

Nabyte umiejętności i uprawnienia

Absolwent kierunku zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej ochrony roślin. 

 

Ponadto nabywa umiejętności w zakresie:

 

 • diagnozowania chorób roślin, identyfikacji agrofagów i organizmów pożytecznych;
 • wykonywania ekspertyz na zlecenie producentów roślin i artykułów spożywczych;
 • opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • przeprowadzania kontroli fitosanitarnej i wydawania świadectw fitosanitarnych;
 • właściwego doboru metod i środków ochrony roślin oraz posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.
 • świadczenia usług doradczych w zakresie ochrony roślin;
 • prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

 

 

 


 

Zobacz, jak wyglądają nasze przykładowe zajęcia!

 

 

 

 

 [więcej]

 


 

Perspektywy zawodowe 

 

Powszechność występowania agrofagów i negatywny wpływ na ilość i jakość plonów i produktów roślinnych stwarzają konieczność ich zwalczania, co wymaga szczególnej wiedzy i przygotowania. Dyrektywa 2009/128/WE narzuca obowiązek wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin do powszechnej praktyki od 1 stycznia 2014 r. oraz zobowiązuje kraje członkowskie do wspierania warunków koniecznych do wdrożenia integrowanej ochrony roślin, w tym zapewnienie rolnikom dostępu do usług doradczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet Ochrony Roślin PAN  kilkakrotnie upominali się o ten kierunek, motywując swój apel brakiem profesjonalnej kadry i merytorycznego wsparcia realizacji unijnych zobowiązań. Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin, przez najbliższe lata, będę jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku.

 

Absolwent posiada umiejętności prawidłowego diagnozowania chorób i szkodników roślin, identyfikacji agrofagów i organizmów pożytecznych oraz umiejętność wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Zna zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych i potrafili wykorzystać je w praktyce. Posiada umiejętność właściwego doboru i posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.  

 

Absolwent ma uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do pracY w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Jest także przygotowany do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów. 

 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku:

 

 • w jednostkach prowadzących szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin;
 • w punktach sprzedaży środków ochrony roślin;
 • w jednostkach prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin;
 • w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin;
 • w stacjach kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych;
 • w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako kontrolerzy obrotu i  konfekcjonowania środków ochrony roślin;
 • w doradztwie rolniczym;
 • w kontroli granicznej i laboratoriach kwarantannowych.  

 

 

 


 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych. 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 65 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl