Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Komisje WOiAK

Komisje Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

« wstecz

 

 

 

Kadencja 2016-2020

 

Komisja  Oceniająca Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- prof. dr hab. Danuta Kozak – przewodnicząca

- dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP

- dr hab. Andrzej Sałata

- dr Renata Matraszek

- dr Paweł Michalski

- dr Joanna Pawlak

- dr Beata Zimowska

 

Komisję powołano zgodnie z § 99 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r.

 

Do zakresu działalności Komisji należy:

Dokonywanie oceny arkuszy złożonych przez nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowo-technicznego, zapoznanie ich  z wynikiem oceny i przekazanie arkusza oceny do Działu Spraw Pracowniczych.

 

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

1. dr hab. Bożena Denisow – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak

3. dr hab. Agata Konarska

4. dr hab. Paweł Szot

5. dr inż. Karolina Pitura

6. dr inż. Magdalena Pogorzelec

7. mgr inż. Jacek Jachuła - przedstawiciel Rady Doktorantów

8. Paula Poleszak – przedstawiciel Wydziałowej rady Samorządu Studenckiego

 

Komisję powołano zgodnie z Uchwałą nr 43/2012-2013 Senatu UP w Lublinie  z dnia 22 lutego 2013 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r.

 

Do zadań Komisji należy:

A) w zakresie zapewnienia jakości kształcenia

 1. wskazywanie metod doskonalenia kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, prawidłowego stosowania punktacji ECTS, organizacji procesu dydaktycznego na wydziale.
 2. wspieranie rad programowych w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z KRK dla szkolnictwa wyższego.
 3. opracowanie metod doskonalenia obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego.
 4. opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie podnoszenia kwalifikacji kadry i opracowanie systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych procesem dydaktycznym.
 5. coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.

B) w zakresie oceny jakości kształcenia

 1. monitoring wprowadzania rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale
 2. analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w KRK dla szkolnictwa wyższego
 3. analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta
 4. analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskiwanych w procesie kształcenia do wymogów rynku pracy
 5. ocena jakości prac dyplomowych
 6. koordynowanie ankietyzacji dotyczącej studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne
 7. analiza wyników oceny jakości kształcenia w szczególności wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywanej przez studentów i pracowników oraz wnioski w monitorowaniu karier absolwentów uczelni
 8. ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów w tym możliwości uzyskiwania stypendiów i zapomóg oraz dostęp do domów studenckich
 9. coroczne przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału oraz uczelnianej Komisji ds. dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia
 10. publikowanie na stronie wydziału corocznych rezultatów oceny jakości kształcenia.

 

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Kadr

- prof. dr hab. Irena Kiecana – przewodnicząca

- dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. UP

- dr hab. Mirosława Chwil

- dr hab. Katarzyna Dzida

- dr hab. Elżbieta Pogroszewska

- dr Paweł Krawiec

- mgr inż. Ewelina Widelska

 

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r.

 

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:

 1. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia urlopu płatnego w celu opracowania rozprawy doktorskiej oraz płatnego urlopu naukowego.
 1. Opracowanie zasad kierowania nauczycieli akademickich na staże.
 2. Opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiska naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne na Wydziale.
 3. Dokonywanie oceny wniosków o przyznanie odznaczeń i orderów państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Opiniowanie wniosków dotyczących przyznania nagród JM Rektora oraz nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale.
 5. Opiniowanie wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego.
 6. Ścisła współpraca z Dziekanem oraz Komisją ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału.
 7. Realizowanie innych zadań wynikających z zakresu działania Komisji zlecanych doraźnie przez organy Wydziału.

 

 

 

Komisja  ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału 

- dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. nadzw. UP – przewodniczący

- prof. dr hab. Andrzej Borowy

- dr hab. Zbigniew Jarosz

- dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko

- dr Piotr Baryła

- dr Wojciech Durlak

- dr Tomasz Lipa

- dr Izabela Kot

 

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r.

 

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:

1. Dokonywanie analiz oraz oceny zasadności powoływania oraz przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych Wydziału.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez organy Wydziału.

3. Współdziałanie z Wydziałową Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Komisją ds. Kadr.

 

 

Komisja  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

- prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak – przewodnicząca

- prof. dr hab. Mirosław Konopiński 

- prof. dr hab. Bożena Łagowska

- prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

- dr Barbara Hawrylak-Nowak

- dr Agnieszka Szczurowska

- dr Wioletta Wróblewska

 

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r.

 

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:

1. Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału Wydziału w  krajowych i międzynarodowych programach naukowych.

2. Opiniowanie składanych przez jednostki wniosków z zakresu rozwoju bazy naukowej.

3. Weryfikowanie danych dotyczących dorobku naukowego pracowników Wydziału, przy podziale środków finansowych na działalność statutową.

4. Analizowanie aktualnych problemów związanych z działalnością naukową oraz udzielanie pomocy w ich rozwiązywaniu.

5. Inicjowanie działań zmierzających do intensyfikacji współpracy Międzynarodowej.

6. Wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez organy Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................ARCHIWUM....................................................................................

 

Kadencja 2012-2016

 

Komisja Oceniająca Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- prof. dr hab. Danuta Kozak – przewodnicząca

- prof. dr hab. Halina Laskowska

- prof. dr hab. Anna Wagner

- dr hab. Władysław Michałek, prof. nadzw. UP

- dr hab. Krystyna Pudelska, prof. nadzw. UP

- dr hab. Elżbieta Patkowska

- dr hab. Ewa Rożek

- dr Renata Matraszek

- dr Joanna Pawlak

 

Komisja ds. Kadr:

- prof. dr hab.  Halina Buczkowska– przewodnicząca

- dr hab. Anna Wróblewska, prof. nadzw. UP

- dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. UP

- dr hab. Katarzyna Dzida

- dr  hab. Agnieszka Jamiołkowska

- dr Tomasz Lipa

- dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału:

- prof. dr hab. Jan Dyduch – przewodniczący

- prof. dr hab. Edward Borowski

- prof. dr hab.  Bohdan Dobrzański

- prof. dr hab. Irena Kiecana

- dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP

- dr hab.  Marek Dąbski

- dr Marcela Krawiec

 

Komisja ds.  Nauki i Współpracy z Zagranicą:

 - prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska - przewodnicząca

-  prof. dr hab.  Danuta Kozak

-  prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

-  dr Barbara Hawrylak-Nowak

-  dr Zbigniew Jarosz

- dr Paweł Michalski

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

- prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - przewodnicząca 

- prof. dr hab. Bożena Łagowska

- prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

- dr hab. Bożena Denisow

- dr hab. Paweł Szot

- dr arch. Małgorzata Sosnowska

-  mgr inż. Mateusz Gortat – przedstawiciel Rady Doktorantów

-  Magda Garbacz – przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego