BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 
STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU
BIOLOGII, NAUK o ZWIERZĘTACH i BIOGOSPODARKI
NA LATA 2013-2020
 

 

 

*** oficjalne logotypy - obowiązujące od 1 września 2016 ***

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016  

 

FACULTY OF BIOLOGY, ANIMAL SCIENCES AND BIOECONOMY LOGO   

 

Logotypy zgodne z nową nazwą wydziału, obowiązującą od 1 września 2016 roku.

 

Pobierz logo:

 

 

***  logotyp do września 2016 *** 

 

  

 

   

 

Lublin 2013  

 

 

 

Logo
 

 

Wydział

Biologii i Hodowli Zwierząt  /  od 1.09.2016 zmiana nazwy wydziału na 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

***

Uchwała 22/2015-2016 z dnia 22.01.2016 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

od 1 września 2016 r. wydział nosi następującą nazwę: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

 

Władze Dziekan: Prof. dr hab. Joanna Barłowska 

 

 

 
I.                                        Historia i charakterystyka Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
            Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (nowa nazwa Wydziału została zmieniona z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Uchwałą Senatu 22/2015-2016 z dnia 22.01.2016), poprzednio Biologii i Hodowli Zwierząt (od 1998 r.), a pierwotnie Zootechniczny powstał 1 września 1953 r., jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci w obrębie nauk rolniczych – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W ciągu prawie 65 lat istnienia ulegał wielu przekształceniom, dostosowując ofertę naukową i edukacyjną do potrzeb rynku. W trakcie swojej historii przeszedł w strukturze wiele reorganizacji. Aktualnie tworzą Wydział następujące jednostki wewnętrzne:

 

Struktura
Dziekanat   
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Zakład Paszoznawstwa

Zakład Żywienia Zwierząt

Katedra Biochemii i Toksykologii Pracownia Biochemii Analitycznej
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii

Pracownia Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Pracownia Oceny Jakości Jaj

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman 

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej  
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Pracownia Biologii Rozrodu

Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Gospodarstwo Doświadczalne Czesławice
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni  
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Pracownia Doradztwa i Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich

Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku

 

Katedra Hydrobiologii Pracownia Geologii i Paleolimnologii

Pracownia Rybactwa

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności

Pracownia Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Pracownia Bioindykacji Środowiska

Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody  
Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich  

 

 

     Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 120 nauczycieli akademickich, w tym 17 profesorów zwyczajnych, 6 profesorów nadzwyczajnych z tytułem profesora, 8 profesorów nadzwyczajnych UP, 32 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 48 adiunktów, 8 asystentów, w tym 4 ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca oraz 43 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. W 1966 roku nabył prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki.
Wydział przez cały czas rozwija swoją ofertę dydaktyczną. Obecnie realizowanych jest 9 kierunków studiów. Momentem przełomowym było powołanie w 1992 r., obok zootechniki, drugiego kierunku studiów - Ochrony środowiska. W 2002 roku utworzono na Wydziale trzeci kierunek studiów – Biologia, ze specjalnością biologia stosowana, w 2010 r. powołano czwarty kierunek – Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), a w 2011 r. piąty – Bezpieczeństwo żywności. W latach 2012-2014, na bazie trzech specjalności z kierunku Zootechnika powstały nowe kierunki: Hipologia i jeździectwo, Behawiorystyka zwierząt oraz Doradztwo w obszarach wiejskich. W 2015 r. powstał dziewiąty kierunek studiów (IIo) – Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, jako kontynuacja  kierunku bezpieczeństwo żywności studia Io. Obecnie na kierunku Zootechnika funkcjonuje po dwie specjalności na I i IIo studiów, na Ochronie środowiska 5, a na Biologii 3, w tym na II– Biologia sądowa.
Od 1996 r. Wydział prowadzi również studia doktoranckie. Na Wydziale uruchomionych jest obecnie 5 kierunków studiów podyplomowych.
Młoda kadra Wydziału dostosowując swoje kompetencje do nowopowoływanych kierunków studiów poszerza i rozwija swoje zainteresowania naukowe w dziedzinie nauk biologicznych, a także w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, w realizacji zajęć na niektórych kierunkach studiów biorą udział również osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Wydział podlega ocenie parametrycznej zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które stanowią podstawę finansowania statutowego. Podlega również ocenie jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa) prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zmianami)

I.                   Misja Wydziału

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jako jednostka afiliowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nakłada sobie podobne cele i wartości jakie zawarte są w misji całej Uczelni.

Zasadnicze cele to:

 • kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i kraju,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej biologii, hodowli i użytkowania zwierząt, jakości żywności oraz ochrony środowiska,
 • rozwój kadry naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, nie tylko w dyscyplinie zootechnika, ale również w innych dyscyplinach oraz w dziedzinie nauk biologicznych,
 •  współpraca naukowa z pokrewnymi jednostkami w kraju i za granicą, a także środowiskiem gospodarczym,
 •  upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i przyrodniczego w regionie i poza jego granicami,
 • działania naukowe mające na celu wspieranie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego metodami zintegrowanymi i ekologicznymi w czystym i bezpiecznym środowisku z wykorzystaniem dużej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich na terenie wschodniej Polski.

Wszystkie te działania będą realizowane z zachowaniem najwyższych standardów naukowych, etycznych i moralnych.

 

 

II.                Wizja Wydziału

Wydział jako członek Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego, jednostki publicznej przewiduje jako priorytetowe działania w zakresie:

 • stałej poprawy jakości kształcenia i poszerzania oferty dydaktycznej na wszystkich stopniach kształcenia,
 • badań naukowych, których jakość będzie akceptowana na arenie krajowej i międzynarodowej,
 • rozwoju kadry naukowej, pozwalający m. in. poszerzyć uprawnienia Wydziału do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych i dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • rozbudowy bazy materialnej, w tym aparaturowej i doświadczalnej,
 • doskonalenia struktur organizacyjnych Wydziału,
 • aktywowania do efektywnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w celu podnoszenia prestiżu Wydziału, który jest dobrem wszystkich jego pracowników.

 

III.             Strategia Wydziału

Strategia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jako jednej z 6 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (przyjęta przez Radę Wydziału w dniu 14.11.2013 r.) jest ściśle związana z wizją, misją i celami strategicznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  na lata 2013-2020 i przyjętymi przez Senat w dniu 22.03.2013 r.
Zasadnicze cele strategiczne i operacyjne Wydziału planowane są w następujących kierunkach działania:

 

Cele strategiczne Cele operacyjne wynikające ze strategii Uczelni Przypisana jednostka wydziałowa
Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia C.1.1. Wzbogacanie i różnicowanie oferty dydaktycznej Rada Wydziału,

Rady Programowe Kierunków Studiów,

Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.1.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
C.1.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu Kolegium Dziekańskie, Rada Wydziału, Komisja ds. Jakości Kształcenia, Jednostki organizacyjne Wydziału, Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
C.1.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów Kolegium Dziekańskie, Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Studenckie Organizacje Artystyczne i Sportowe, Przedstawiciel Wydziału w Biurze Karier Studenckich, Przedstawiciel Wydziału w Zakładzie Szkolenia Praktycznego
Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Wydziału C.2.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu Dziekan Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Komisja ds. Kadr, Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
C.2.2 Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych Kolegium Dziekańskie i wybrane jednostki organizacyjne Wydziału
C.2.3 Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych Dziekan Wydziału, Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
C.2.4 Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
Wydział otwarty na współpracę C.3.1 Zwiększanie aktywności studentów i absolwentów w działalności Wydziału i Uniwersytetu Kolegium Dziekańskie, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, Studenckie Koła Naukowe
C.3.2 Poszerzanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
C.3.3. Rozwijanie współpracy Wydziału ze środowiskiem krajowym i zagranicznym Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
Wydział efektywnie zarządzaną jednostką sektora finansów publicznych C.4.1 Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Wydziału Dziekan Wydziału, Rada Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału
C.4.2 Wzmacnianie prestiżu Wydziału Dziekan i prodziekani Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

 

 

1.      Badania naukowe

Głównymi kierunkami badań Wydziału będą prace prowadzone w ramach ustalonych w Krajowym Programie Ramowym strategicznych badań II, III i IV, tj. w priorytecie 2.1. Zarządzanie środowiskiem, 2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona, 2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych, 2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne środki techniczne ochrony środowiska., 3.1. Żywność prozdrowotna, 3.2. Postęp biologiczny w rolnictwie oraz 4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Tematyka tych badań w dużym stopniu będzie również korespondowała z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki.
 
Planowane badania realizowane na Wydziale będą konsolidować się w następujących  obszarach badawczych:

 

 

Cele własne Wydziału Działania własne Wydziału związane realizacją strategii Wydziału i Uczelni Miernik
1.Wspieranie i oddziaływanie na hodowlę i chów zwierząt, w tym również wolno żyjących w regionie Polski południowo-wschodniej Ukierunkowywanie badań z zakresu szeroko rozumianej hodowli i użytkowania zwierząt do potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie jakości żywności, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zachowania dobrostanu i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, opracowywania nowych technologii produkcji zwierzęcej Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, liczba wypromowanych absolwentów kierunku zootechnika, liczba patentów, wdrożeń itp.
2.Aktywne działania mające na celu poprawę wartości odżywczej surowców i produktów zwierzęcych (w tym również ekologicznych) o podwyższonej zawartości substancji biologicznie czynnych Kontynuowanie i poszerzanie zakresu badań dotyczących produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, których wyniki pozwolą na poprawę ich jakości (zgodnie z wymaganiami konsumenta i przetwórcy) i zapewnienie bezpieczeństwa żywności Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, liczba wypromowanych absolwentów kierunku bezpieczeństwo żywności, liczba wdrożeń itp.
3.Aktywne działania mające na celu poprawę środowiska przyrodniczego na obszarach Polski środkowo-wschodniej Ukierunkowanie badań związanych z aktualnymi problemami środowiska zarówno w odniesieniu do człowieka jak i do zwierząt (poznanie zagrożeń środowiskowych i zawodowych w intensywnej produkcji zwierzęcej, plany ochrony zasobów i walorów obszarów szczególnie cennych przyrodniczo i kulturowo, projekty kształtowania struktury, funkcji i stylu krajobrazu, monitoring stanu ekologicznego wód Polski południowo-wschodniej, opracowanie zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej oraz renaturalizacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych) Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, liczba wypromowanych absolwentów kierunku ochrona środowiska i biologia, liczba wdrożeń, opracowanych projektów itp.
4.Rozwój badań z zakresu genetyki, genomiki, transkryptomiki, proteomiki i biotechnologii zwierząt Kontynuacja badań dotyczących genomu i proteomu różnych gatunków zwierząt, w kontekście badań aplikacyjnych i podstawowych, szacowanie struktury genetycznej populacji zwierząt, genetyczne doskonalenie zwierząt Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, zgłoszenie nowych zidentyfikowanych alleli genów do bazy GenBank,

oszacowanie struktury genetycznej populacji rodzimych (lokalnych) dla Lubelszczyzny ras zwierząt

5.ekspertyzy, kursy, szkolenia, wykłady, analizy, doradztwo i konsultacje, realizacja projektów Zwiększenie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych, przekazywanie wiedzy w organizowanych szkoleniach dla szeroko pojmowanej praktyki, wspieranie posiadaną wiedzą naukową różnych organizacji związanych z produkcją rolniczą i ochroną środowiska działających w regionie, zwiększenie efektywności pozyskiwania funduszy w ramach projektów badawczych regionalnych, krajowych i europejskich, większy nacisk na współpracę z praktyką (ekspertyzy, szkolenia, doradztwo i konsultacje, wspólna realizacja projektów badawczych) Liczba pozyskanych projektów badawczych, liczba opracowanych ekspertyz dla organów administracji państwowej i samorządowej, liczba wydanych dyplomów ukończonych studiów podyplomowych

 

Szeroka realizacja tych badań będzie związana ze zwiększeniem skuteczności pozyskiwania środków finansowych z funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. W badaniach naukowych Wydziału coraz większą rolę będą odgrywać młodzi naukowcy, realizujący prace doktorskie i postępowania habilitacyjne oraz zadania badawcze związane z rozwojem specjalności naukowej jednostki.
 
1.      Dydaktyka
Nadrzędnym celem Wydziału będzie kształcenie specjalistów dla rynku pracy, głównie regionu południowo-wschodniej Polski w ramach 9 kierunków studiów, tzn. Zootechnika, Ochrona środowiska, Biologia, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo żywości, Hipologia i jeździectwo, Behawiorystyka zwierząt, Doradztwo w obszarach wiejskich oraz Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, a także uczestnictwo w kształceniu na innych kierunkach studiów realizowanych przez inne Wydziały Uczelni, tzn. Dietetyka, Towaroznawstwo, Technologia żywności, Biotechnologia, Rolnictwo, Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, Inżynieria środowiska, Bioinżynieria i Weterynaria. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów, realizowanych na kierunkach studiów planowane jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia poprzez udoskonalanie programów w treści zawierające aktualne osiągnięcia współczesnej nauki. Prowadzone będą konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym mające na celu dostosowywanie planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Planowane jest wzbogacenie oferty nauczania w językach obcych, głównie angielskim, szczególnie na studiach IIIo. Kontynuowane będą działania w kierunku organizowania staży i praktyk w wiodących podmiotach gospodarczych. Monitorowane będą również kariery absolwentów, a także promowane ich osiągnięcia. Wszystkie te działania będą podejmowane zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji. Aktywizowana będzie także działalność studentów w ramach kół naukowych.
Przewidywana jest bardziej aktywna promocja Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną.
W strategię Wydziału wpisuje się także duża dbałość o zapewnienie ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na wszystkich kierunkach studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia prowadzona będzie ciągła ocena pracowników dydaktycznych, dokonywana przez studentów, a także przez zwierzchników w formie hospitacji.Prowadzona będzie również weryfikacja dorobku naukowego i doświadczeń zawodowych nauczycieli, które powinny być powiązanie z prowadzonymi zajęciami. Planowane jest modernizowanie laboratoriów i ciągłe ich doposażanie w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą.
W ramach działalności dydaktycznej planowane jest także zwiększanie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych.
 

2.      Baza dydaktyczno-badawcza

Wydział posiada nie w pełni satysfakcjonującą bazę lokalową, przy jednoczenie dość dobrym wyposażeniu wielu jednostek Wydziału w nowoczesną aparaturę laboratoryjną. Posiada również 3 pracownie komputerowe. Podstawowym zadaniem będzie zatem pozyskiwanie nowych pomieszczeń do prac laboratoryjnych, jak i działalności dydaktycznej. Celem jest również dalsze wyposażanie w nowoczesną aparaturę istniejących już laboratoriów, zarówno dydaktycznych, jak i badawczych. W tym celu jednostki organizacyjne Wydziału będą się starały pozyskiwać środki finansowe m. in. z funduszy strukturalnych, projektów naukowych.
Dużym mankamentem na Wydziale jest niewystarczająca baza badawcza i dydaktyczna, w której pracownicy mogliby prowadzić badania i zajęcia ze studentami. Obecnie 3 jednostki organizacyjne Wydziału, dzięki dużemu zaangażowaniu kierowników i pracowników sprawujących bezpośrednią nad nimi pieczę, funkcjonują na poziomie dostatecznym. Są to:Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w FelinieDydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku oraz baza dydaktyczna w Felinie umożliwiająca prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hodowli i użytkowania koni. Od wielu lat brak jest natomiast obiektów (obory, chlewni) spełniających ogólnie przyjęte standardy, w tym zapewniające dobrostan zwierząt oraz możliwość kształcenia studentów (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe). W związku z tym władze Wydziału będą sukcesywnie monitować do Władz Uczelni o podjęcie działań w kierunku budowy i wyposażenia nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej, której głównym celem byłoby bezpośrednie nabycie przez studentów umiejętności praktycznych, umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami oraz zaznajomienie się z hodowlą poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Jednostki Wydziału planują również kontynuować współpracę z gospodarstwami utrzymującymi różne gatunki zwierząt gospodarskich, schroniskami dla zwierząt, firmami paszowymi, zakładami przemysłu spożywczego w zakresie kształcenia, prowadzania badań oraz wprowadzania efektów tych badań do praktyki.
 
3.      Polityka kadrowa
Ważnym element zarządzania Wydziałem są zasady polityki kadrowej spójnej ze  spektrum i profilem kształcenia oraz jego działalnością naukowo-badawczą, która jednocześnie jest ściśle uzależniona od polityki prowadzonej przez Władze Uczelni. Jest ona nierozerwalnie powiązana z prowadzonymi kierunkami studiów i badaniami naukowymi. Wydział posiada wysoki potencjał naukowy, bowiem na 119 pracowników naukowo-dydaktycznych, 63 to samodzielni pracownicy naukowi. Planowane jest uzyskanie przez Wydział kolejnych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, m. in. w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia i w dziedzinie nauk biologicznych. Planuje się również zachęcanie i wspieranie młodych pracowników do podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dokształcających oraz odbywaniu krótko- i długoterminowych staży krajowych i zagranicznych.
W procedurze awansów naukowych uwzględniane są i będą przede wszystkim osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich, tzn. sumaryczna liczba punktów za publikacje liczona według punktacji KBN i MNiSW wg roku publikacji, liczba prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, sumaryczny IF (Impact Factor), liczba cytowań i indeks Hirscha (h).
Istotnym mankamentem Wydziału są duże dysproporcje wśród pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie aktywności naukowej, wyrażanej liczbą publikacji (w tym z listy JCR), patentów i wdrożeń. Podejmowane będą wspólnie z Władzami Uczelni działania mające na celu doskonalenie systemu motywacyjnego do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz upowszechniania wyników badań. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z nauczycielami akademickimi nie wykazującymi aktywności naukowo-dydaktycznej (dwie kolejne negatywne okresowe oceny) Rektor będzie rozwiązywał za wypowiedzeniem stosunek pracy.
Istotnym elementem polityki kadrowej prowadzonej na Wydziale będzie również fuzja silnych jednostek organizacyjnych z jednostkami wykazującymi małą efektywność naukowo-publikacyjną i ciągłe niedobory godzin dydaktycznych, ale mających zbieżny profil badawczy.
 
4.      Najmocniejsze i najsłabsze strony jednostki organizacyjnej
Silne strony
 • Liczna kadra naukowa, nie tylko posiadająca stopnie naukowe w dyscyplinie zootechnika, ale też w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w dziedzinie nauk biologicznych;
 • Kilka silnych jednostek organizacyjnych posiadających laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i dobrze wykształconych pracowników o dużej efektywności naukowej, publikujących w czasopismach z listy JCR;
 • Kilka jednostek organizacyjnych, które w szerokim zakresie pozyskują fundusze z różnych źródeł na badania naukowe;
 • Utworzone 6 nowych kierunków studiów (kosztem wygasających) dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • Współpraca (jednak na małą skalę) z jednostkami z innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz szeroko ujmowaną praktyką.
Słabe strony
 • Brak uczelnianej bazy badawczej i dydaktycznej (obora, chlewnia), w której pracownicy Wydziału mogliby prowadzić badania i zajęcia ze studentami;
 • Kilka drobnych i słabych kadrowo jednostek o małej efektywności publikacyjnej;
 • Tylko jedna dyscyplina naukowa (zootechnika) w zakresie której Rada Wydziału może nadawać stopień doktora;
 • Niewystarczająca baza lokalowa, w tym powierzchnia laboratoryjna, szczególnie w jednostkach wykazujących dużą aktywność naukową;
 • Niewielka współpraca zagraniczna.
 
 
Władze Wydziału i poszczególnych Jednostek organizacyjnych we współpracy z Władzami Uczelni dokładać będą wszelkich starań, aby minimalizować słabe strony, a rozwijać i preferować mocne aspekty dla dobra Wydziału i jego pracowników.