Weterynaria

 

studia stacjonarne i niestacjonarne
 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.

 

 

Studia trwają 5,5 roku (11 semestrów) w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (wieczorowej).   Podczas pierwszych lat studiów realizowane są przedmioty podstawowe: anatomia, biochemia, fizjologia, histologia i inne . W kolejnych latach realizowane są przedmioty z zakresu higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, żywienia zwierząt i paszoznawstwa, chowu i hodowli.

Ostatnie lata studiów obejmują przedmioty kliniczne oraz praktyki i staże kliniczne. Ponadto w toku studiów realizowane są przedmioty humanistyczne, lektoraty z  języków obcych oraz przedmioty fakultatywne.

 

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych. 

Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki   i Szkolnictwa Wyższego  Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE  2005/36/EC.

 

 

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
 

 • badania stanu zwierząt, rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt, wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
 • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochroną zdrowia publicznego  i środowiska oraz obrotem zwierzętami;
 • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania;
 • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania  w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weteryna-ryjnych.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

 •  zajęcia terenowe i praktyczne
 •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
 •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 •  wsparcie Biura Karier Studenckich
 •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 


 

 

 

 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  BIOLOGIA, CHEMIA


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Dwa przedmioty obowiązkowe: 1.0 2.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 66 61, dziek.wet@up.lublin.pl

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie