[ MENU DODATKOWE ]


Weterynaria

 

studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.

 

 

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Kształcenie obejmuje treści z zakresu: przedmiotów podstawowych (chemia, biologia, fizyka) oraz przedmiotów szczegółowych obejmujących obszar nauk podstawowych (anatomia, biochemia, fizjologia, mikrobiologia, farmakologia, genetyka, epidemiologia); obszar nauk klinicznych (położnictwo, chirurgia ogólna z anestezjologią, parazytologia, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, patologia  z anatomią patologiczną, radiologia, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii   i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, państwowa służba weterynaryjna i ochrona zdrowia publicznego); produkcję zwierzęcą (żywienie zwierząt, agronomia, chów i hodowla zwierząt, etologia i ochrona zwierząt); higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

Program studiów obejmuje na ostatnich latach staże kliniczne - choroby: ptaków, zwierząt gospodarskich, psów i kotów, koni oraz praktyki: hodowlaną, kliniczną oraz w inspekcji weterynaryjnej.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego.  Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra NaukI i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE 2005/36/EC.

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:

 

 • badania stanu zwierząt, 
 • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
 • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
 • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
 • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
 • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.  
 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  
 • Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo 
 • specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich

 

 


 

 

 

 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  obowiązkowo BIOLOGIA oraz  CHEMIA lub FIZYKA


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony

BIOLOGIA

 

CHEMIA lub FIZYKA

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45,  445 68 85

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 66 61, dziek.wet@up.lublin.pl

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie