[ MENU DODATKOWE ]


Ogrodnictwo

« wstecz

 

 

 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

[ Więcej informacji na stronie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ]

 

Ogrodnictwo to dziedzina nauki zajmująca się hodowlą i uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych, a także projektowaniem, urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni.  Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia nie ma specjalności. 

 

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia realizowane są następujące specjalności:

 • Sadownictwo i szkółkarstwo
 • Warzywnictwo i rośliny przyprawowe
 • Rośliny ozdobne i tereny zieleni
 • Doradztwo w ogrodnictwie

  

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

Treści podstawowe: zagadnienia związane z botaniką, fizjologią, genetyką i hodowlą roślin, biotechnologią. Treści kierunkowe: kształcenie w zakresie produkcji ogrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem uprawy roślin sadowniczych, warzywnych, przyprawowych, ozdobnych oraz  w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa oraz projektowania, urządzania

i pielęgnacji terenów zieleni. Ponadto przekazywane są treści obejmujące zagadnienia z ekonomiki i organizacji produkcji ogrodniczej oraz ochrony roślin.

 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

zgodnie z ukończonymi specjalnościami: 

 

Sadownictwo i szkółkarstwo – w gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, w tym ekologicznych,

w firmach i ośrodkach doradztwa rolniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki

produkcji dla gospodarstw, 

 

Warzywnictwo i rosliny przyprawowe: w gospodarstwach warzywniczych i zielarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa ogrodniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 

 

Rośliny ozdobne i tereny zieleni – w gospodarstwach produkujących rośliny ozdobne i ozdobny materiał szkółkarski, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym, w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach, na giełdach kwiatowych, w firmach ogrodniczych specjalizujących się w zakładaniu,

konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni, parków i ogrodów.

 

Doradztwo w ogrodnictwie – w gospodarstwach ogrodniczych, grupach producenckich, w firmach doradczych i szkoleniowych, instytucjach i firmach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym

 

 

 

 
 STAWIAMY NA PRAKTYKĘ! 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa i krajowa
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • swoje zainteresowania można rozwijać w szeregu kół naukowych i organizacji studenckich

 

 

  

 


 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanyna kierunkach pokrewnych.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

 

 


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera. 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul.. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie