[ MENU DODATKOWE ]


Geodezja i kartografia

« wstecz

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

PROFIL PRAKTYCZNY

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

« wstecz

Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej m.in.  wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Mogą poszerzać swoją wiedzę  i umiejętności pracując w kole naukowym studentów geodezji.

 

STUDIA STACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne trwają  3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Profil praktyczny.  

 

SPECJALNOŚCI

  • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami (s) 
  • geodezyjno-kartograficzne bazy danych

 

 

 

 

Na kierunku geodezja i kartografia kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Studia przygotowują do prowadzenia działalności inżynierskiej w tym zakresie. Student  poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem.  

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów: informatyka w geodezji, podstawy gleboznawstwa  i gruntoznawstwa, geodezyjne pomiary szczegółowe, matematyka z elementami statystyki, instrumentoznawstwo.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametycznych i teledetekcyjnych

oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

 

Kończąc studia, zna:

- podstawy prawne funkcjonowania katastru,

- metody ewidencji gruntów i budynków,

- zasady gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich -techniki wyceny nieruchomości,

- sposoby zakładania małych firm i zarządzania nimi,

- system pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i małych firmach.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie