[ MENU DODATKOWE ]


Ekonomia

« wstecz

 

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Specjalności (wybór po 2 semestrze): handel

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 
Ekonomia jako dziedzina nauki zajmuje się opisywaniem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Jako kierunek studiów kształci specjalistów w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Studiując ten kierunek, student zrozumie sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji oraz ogólnie całej gospodarki. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii.
 

Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Może wykonywać zawód ekonomisty (np.  w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca lub księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

 

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!:

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
  • staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:

podstawy makroekonomii, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, zarządzanie, polityka społeczna, prawo.

 

Nowoczesny program nauczania obejmujący przedmioty wyszczególnione w standardzie nauczania ekonomii został rozszerzony o ekonomikę regionów a także w ramach specjalności o następujące przedmioty: analiza ekonomiczna, marketing produktów żywnościowych, ekonomika handlu żywnością, technologia informacyjna, ekologia, zarządzanie strategiczne, marketing terytorialny itp. Realizacja ustalonego programu nauczania umożliwi absolwentom po ukończeniu studiów, wykonywanie zawodu ekonomisty (np. w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca i księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

REKRUTACJA: 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru:   matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

Wydział Agrobioinżynierii: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46,

dziekanat.agbioinz@up.lublin.plWszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie