Informacje

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi dodatkowy nabór na studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.


Komplet dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
2. życiorys (zalecana forma - CV);
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią strony indeksu zawierającą tytuł pracy magisterskiej lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. kwestionariusz osobowy;
5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania danej dziedziny nauki wystawione przez lekarza medycyny pracy;
6. wyciąg ocen z indeksu, potwierdzony przez dziekanat;
7. zaświadczenie o wysokości średniej, potwierdzone przez dziekanat;
8. zgodę na opiekę wyrażoną przez przyszłego opiekuna naukowego;
9. zgodę kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca wraz z deklaracją możliwości zapewnienia doktorantowi 90 godzin dydaktycznych rocznie;
10. oświadczenie o wyborze języka obcego, w którym prowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna;
11. dokumenty potwierdzające aktywność naukową;
12. 4 fotografie bez nakrycia głowy, w tym 2 - 4,5 x 6,5 cm  i  2 – 3,5 x 4,5 cm.

oraz inne dokumenty ich zdaniem istotne w procesie rekrutacji należy złożyć w Dziale Organizacji Studiów (p.264, Rektorat ul. Akademicka 13) u p. Emilii Krasuckiej do dnia 23 września 2011 roku na Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego są dostępne w dziekanacie: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii tel. 81-462-33-74.
 

***

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Szczegółowych informacji udziela:

Pani mgr Emilia Krasucka
Dział Organizacji Studiów
pok. 266 (ul. Akademicka 13),
tel. 081 445 69 99, e-mail emilia.krasucka@up.lublin.pl