[ MENU DODATKOWE ]


Zaliczenie praktyki zawodowej przeprowadzane jest w formie ustnej.

Przystępując do zaliczenia praktyki zawodowej student przedstawia uzupełniony dzienniczek praktyk.

Zaliczenie praktyki zawodowej następuje przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład której wchodzi pracownik Działu Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

 

Terminy egzaminów z praktyk  są następujące: 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii