[ MENU DODATKOWE ]


Podstawa prawna działalności

« wstecz

Podstawy prawne działalności Komisji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (transpozycja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63 UE z dnia 22 września 2010r.). Z dniem 27 maja 2015 r. przestała obowiązywać ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, ale wydane uchwały nie tracą swojej ważności! Doświadczenia, na które została wydana zgoda przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 27 maja 2015 r.),przeprowadza się w oparciu o uchwały komisji wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach), nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r. Zezwolenia indywidualne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów będą ważne w zakresie tych doświadczeń. 
 
Komisja pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Krajowa Komisję Etyczną
Regulamin LKE  w Lublinie
Akty prawne 
 1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych;
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630) 
  wzór zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach do lokalnej komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach;
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych  w niewoli
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r.w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych;
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców;
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
  wzór wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach;
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami;
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.