[ MENU DODATKOWE ]


Druki do pobrania

« wstecz


 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE DRUKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO. DRUKI WYPEŁNIANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 

 

 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
 
MŁODZI NAUKOWCY i DOKTORANCI

 

 

 

 

 

 

 
POTENCJAŁ BADAWCZY
 

 

 

 

 

 

 

 

  • Oświadczenia pracowników do liczby N:

 

           Oświadczenie pracownik naukowo-dydaktyczny           Obszar wiedzy, dziedzina, dyscyplina

 

           Oświadczenie pracownik inż.-techn./nauk.-techn.

 

 

 


 

 

 

  • Wzory druków do PB z NCN:

dla wnioskodawców

dla realizujących projekty 


  

 

 
UMOWY
 
Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 157) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 
 

 


 

 


 
DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE
 

 

 

 


 
ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE
 
 

[ Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie umowy w j. obcym składane do podpisu do Rektora muszą być każdorazowo przetłumaczone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

 
  

 
WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
 
 

Porozumienie o współpracy - WZÓR

 

  • PRACE USŁOGOWE I EKSPERTYZY:

 

Zezwolenie na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy 

 

Umowa do prac zleconych i ekspertyz

 

Kalkulacja wstępna (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIĘ Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)

 

Umowa do prac zleconych i ekspertyz w języku angielskim

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 

  • PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE

 

Zezwolenie na realizację prac w ramach Porozumienia

 

Umowa do prac naukowo badawczych 

 

Umowa do prac naukowo-badawczych w języku angielskim


Zakres i harmonogram

 

Kalkulacja wstępna  (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIE Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 


 
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 

 

 

 

 


   


 
APARATURA
 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zobowiązany jest do sporządzenia rocznego planu finansowego, który jest podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 

W związku z tym, proszę wszystkich Kierowników Jednostek o złożenie do dnia       

30 listopada 2016 r. w Dziale Nauki wykazu planowanej do zakupu w przyszłym roku aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego (zał.1), planu modernizacji posiadanej aparatury (zał.2) oraz zewnętrznych usług wykonywania analiz laboratoryjnych niemożliwych do wykonywania w CLA.

 

Plan powinien obejmować:

  1. aparaturę planowaną do  zakupu z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
  2. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w roku 2016,
  3. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW na restrukturyzację jednostki naukowej,
  4. aparaturę planowaną do zakupu we wnioskach o finansowanie projektów badawczych zatwierdzonych do finansowania,
  5. aparaturę planowaną do zakupu z innych środków finansowych będących w posiadaniu jednostki,
  6. modernizację aparatury, będącej na stanie jednostki, zaplanowaną na rok 2016.
 

Właściwy Prorektor wyrazi zgodę na zakup zaplanowanej aparatury naukowo-badawczej pod warunkiem, że Centralne Laboratorium Agroekologiczne nie dysponuje taką aparaturą i nie jest w stanie wykonać potrzebnych analiz.

Jednocześnie informuję, że wysokość środków finansowych na działalność statutową w roku 2016 w chwili obecnej nie jest jeszcze znana.

 

Złożenie planu do akceptacji właściwego prorektora nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem aparatury do zakupu. Aby tego dokonać należy złożyć w odpowiednim terminie do Działu Nauki wypełniony druk Zapotrzebowania i dopiero wtedy rozpoczną się właściwe procedury zakupu.


Plany zakupu oraz modernizacji aparatury - formularz

 

ZAKUP APARATURY [ sekcja z plikami do pobrania ]

 

 Analizy laboratoryjne - PLANY


Analizy laboratoryjne

Dokumenty dotyczące analiz laboratoryjnych


  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF