[ MENU DODATKOWE ]


Druki do pobrania

« wstecz


 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE DRUKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO. DRUKI WYPEŁNIANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 

 

 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
 
MŁODZI NAUKOWCY i DOKTORANCI

 

 

 1. WNIOSEK MN           Dziedziny nauki

 

 1. OPINIA Komisji

 

 1. KOSZTORYS

 

 1. RAPORT z otrzymanej dotacji

 

 1. DZIEDZINY nauki
 
POTENCJAŁ BADAWCZY
 

 

 1. WNIOSEK                  Dziedziny nauki

 

 1. OPINIA właściwej Komisji Wydziałowej

 

 1. KOSZTORYS

 

 1. KOREKTA kosztorysu

 

 1. RAPORT z wykorzystania środków w roku 2016

 

 1. SPRAWOZDANIE końcowe z badań

 

 • OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW DO LICZBY N:

 

           OŚWIADCZENIE pracownik naukowo-dydaktyczny           Obszar wiedzy, dziedzina, dyscyplina

 

           OŚWIADCZENIE pracownik inż.-techn./nauk.-techn.

 

 

 


 

 

 

  

 

 
UMOWY
 
Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 157) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 
 

 


 

 


 
DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE
 

 

 

 


 
ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE
 
 

[ Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ]

 

 1. WNIOSEK w sprawie organizacji konferencji

 

 1. PLAN konferencji

 

 1. KALKULACJA kosztów organizacji konferencji

 

 1. SPRAWOZDANIE finansowe z konferencji

 

 1. SPRAWOZDANIE merytoryczne z konferencji

 

 

 

 

Wszelkie umowy w j. obcym składane do podpisu do Rektora muszą być każdorazowo przetłumaczone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

 
  

 
WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
 
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - WZÓR 1

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - WZÓR 2

 

 • PRACE USŁOGOWE I EKSPERTYZY:

 

 1. ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy 

 

 1. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz

 

 1. KALKULACJA wstępna (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIĘ Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)

 

 1. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz w języku angielskim

 

 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 

 • PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE

 

 1. ZEZWOLENIE na realizację prac w ramach Porozumienia

 

 1. UMOWA do prac naukowo badawczych 

 

 1. UMOWA do prac naukowo-badawczych w języku angielskim


 1. ZAKRES i harmonogram

 

 1. KALKULACJA wstępna  (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIE Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)

 

 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 


 
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 
 1. UMOWA do prac naukowo badawczych 

 

 1. KALKULACJA MRiRW 

 

 1. METODYKA

 

 1. HARMONOGRAM

 

 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 

 


NARODOWE CENTRUM NAUKI
 


   


 
APARATURA
 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zobowiązany jest do sporządzenia rocznego planu finansowego, który jest podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 

W związku z tym, proszę wszystkich Kierowników Jednostek o złożenie do dnia       

30 listopada 2017 r. w Centrum Nauki wykazu planowanej do zakupu w przyszłym roku aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego (zał.1), planu modernizacji posiadanej aparatury (zał.2) oraz zewnętrznych usług wykonywania analiz laboratoryjnych niemożliwych do wykonywania w CLA.

 

Plan powinien obejmować:

 1. aparaturę planowaną do  zakupu z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
 2. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w roku 2018,
 3. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW na restrukturyzację jednostki naukowej,
 4. aparaturę planowaną do zakupu we wnioskach o finansowanie projektów badawczych zatwierdzonych do finansowania,
 5. aparaturę planowaną do zakupu z innych środków finansowych będących w posiadaniu jednostki,
 6. modernizację aparatury, będącej na stanie jednostki, zaplanowaną na rok 2018.
 

Właściwy Prorektor wyrazi zgodę na zakup zaplanowanej aparatury naukowo-badawczej pod warunkiem, że Centralne Laboratorium Agroekologiczne nie dysponuje taką aparaturą i nie jest w stanie wykonać potrzebnych analiz.

Jednocześnie informuję, że wysokość środków finansowych na działalność statutową w roku 2018 w chwili obecnej nie jest jeszcze znana.

 

Złożenie planu do akceptacji właściwego prorektora nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem aparatury do zakupu. Aby tego dokonać należy złożyć w odpowiednim terminie do Centrum Nauki wypełniony druk Zapotrzebowania i dopiero wtedy rozpoczną się właściwe procedury zakupu.


Plany zakupu oraz modernizacji aparatury - formularz

 

ZAKUP APARATURY [ sekcja z plikami do pobrania ]

 

 Analizy laboratoryjne - PLANY


Analizy laboratoryjne

Dokumenty dotyczące analiz laboratoryjnych


  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF